Likwidacja Stowarzyszenia Buseo


Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 z dnia 29.06. 2019 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie Buseo zostało rozwiązane i rozpoczęto jego likwidację. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia nr GD.VIII NS-REJ.KRS/014212/19/644 z dnia 8 sierpnia 2019 r. dokonał wpisu o rozpoczęciu likwidacji. Na likwidatorów został wybrany: Michał Szczecina.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w formie pisemnej na adres: ul. Wejherowska 5/53, 81-814 Sopot lub elektronicznie na adres: m.szczecina@buseo.pl w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.